سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |
دستگاه های آزمون مواد

در این قسمت کلیه دستگاه های ساخته شده توسط شرکت های دانش بنیان که مرتبط با ازمودن مواد مختلف هستند قابل مشاهده است.