سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
خدمات انالیز به روش پراش پرتو ایکس

1- آزمون پراش پرتو ایکس 2Teta=5 - 160 degree
2- آزمون زاویه پایین Low angle، 2teta=0.5 -10
3- آزمون لایه نازک Grazing XRD این آزمون برای لایه های نازک استفاده می شود که در آن زاویه تیوپ پرتو ایکس بین 0/5 تا 5/0 درجه تنظیم می شود بنابراین پوشش های بسیار نازک و حتی زیر 100 نانومتر ارزیابی می گردند.
4- آزمون بافت کریستالیhic Texture که در این آزمون شکل قطبی Pole Figure و تابع توزیع جهات ODF اندازه گیری و محاسبه می شوند.
5- آزمون تنش باقیمانده CrystallograpResidual Stress

دفتر پذیرش نمونه: اصفهان

کاربردها: 
َشناسایی فازها و ترکیب شیمیایی موجود در مواد ارزیابی بافت کریستالوگرافی اندازه گیری تنش باقیمانده
تصویر: