سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
انالبز حرارتی با دستگاه STA

برای اطلاع از هزینه ها و همچنین تخفیف ها با ما تماس بگیرید.

کاربردها: 
دستگاه STAاز جمله تجهيزات آناليز حرارتي است كه به وسيله آن مي‌توان تغييرات فيزيكي يك نمونه خاص را به عنوان تابعي از دما اندازه گيري كرد.دستگاه قابليت ثبت همزمان تغييرات وزن نمونه با تغييرات دما (TGA) و انجام آناليز حرارتي افتراقي (DTA) را دارد. به كمك اين روش مي‌توان تغييرات فيزيكييك نمونه خالص را به عنوان تابعي از دما يا زمان اندازه گيري نمود. اين دستگاه برايمطالعه خواص فيزيكي و شيميايي انواعمواد آلي و معدني، پليمرها، سراميك‌ها، شيشه‌ها، فلزات و آلياژهاي آن‌ها كاربرد دارد. محدوده دمايي دستگاه STA مدل ۴۴۹ F موجود در شهرك از دماي۱۲۰- درجه سانتي‌گراد تا دماي ۱۴۰۰ مي‌باشد. اين دستگاه مجهز به دو كوره بوده و مي‌تواند تحت اتمسفرهاي خنثي نيز كار كند. از كاربردهاي دستگاهSTA مي­توان به موارد زير اشاره كرد: o ارائه منحني آناليز حرارتي شامل واكنش‌هاي گرماگير و گرمازا o بررسي تغييرات جرم نمونه‌هاي پودري و فلزي كوچك از روي منحني در دماهاي مختلف o محاسبه مساحت زير منحني كالري متريو تعيين پيك‌ها.. o تعيين تغيير فاز o واكنش­هاي حالت جامد o مطالعه تغييرات وزن با درجه حرارت در محيط­هاي مختلف o تعيين آنتالپي واكنش­هاي شيميايي o تعيين گرماي ويژه در فشار ثابت
تصویر: