سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
ازمایشگاه طیف سنجی فرابنفش - مرئی

اسپکتروفوتومتر متشکل از دو وسیله، یعنی spectro ( طیف سنج) برای تولید تابش از هر رنگ انتخاب شده(طول موج) و photometer(تابش سنج) برای اندازه گیری شدت تابش است.
اسپکتروفوتومتر تابش ثابت با طول موج دلخواه را بوجود می اورد. پس از عبور تابش از محلول، تابش باقیمانده به قسمت فوتومتر می رود و پس از تبدیل شدن به سیگنال الکتریکی، پردازش می شود تا کمیت مورد نظر بدست آید. خروجی اسپکترو فتومتر نموداری از شدت تابش نسبت به طول موج است.

طراحی‌کننده محصول: 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
کاربردها: 

ثبت طیف UV -Vis انعکاسی از نمونه های جامد پودری و ورقه ای (فیلم های نازک لایه گذاری شده روی بستره های مختلف)

ثبت طیف UV -Vis عبوری نمونه های مایع و لایه های نازک نشده روی بستره های شیشه ای

ثبت طیف عبوری شش نمونه همزمان در شرایط دماپای جهت مطالعات سینتیکی و نیز ثبت طیف نمونه در سل جریانی

تصویر: 
نوع: 
آزمایشگاه تخصصی