سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |
بیناب‌نمایی

در این بخش انواع سامانه ها و چیدمان های مرتبط با بیناب نمایی قرار گرفته است. خریداران می توانند محصولات مرتبط را در ادامه در بخش فهرست محصولات مشاهده کنند.
درباره بیناب نمایی :
بیناب نمایی به مطالعه برهم‌كنش نور با ماده و تهيه بیناب گسيلي، درآشامي و یا پراکندگی ماده (يا تركيبي از مواد) می‌پردازد‌. با استفاده از اين بیناب و تجزيه و تحليل آن مي‌توان به اطلاعات وسيعي در مورد ماده دست يافت. البته بیناب نمایی محدود به نور نيست و می‌توان تمام بازه تابش الكترومغناطيس را براي بیناب نمایی استفاده كرد. با توجه به اينكه برهم‌كنش نور با ماده سبب چه نوع تغييری در ساختار كوانتومي ماده مي‌شود، بیناب نمایی نوري به دو شاخه، بیناب نمایی اتمي و مولكولي تقسيم مي‌گردد. ليزر بدليل ويژگي‌هاي منحصر بفردي که دارد، يك چشمه فوق‌العاده براي بیناب نمایی نوري است و اختراع ليزر يك نقطه عطف در بیناب‌نمایی نوري مي‌باشد. پس از اختراع ليزر، بیناب نمایی شكل واقعي به خود گرفت و روش‌هاي گوناگون بیناب نمایی با كاربردهاي ويژه بوجود آمد. از روش‌هاي بیناب نمایی ليزري مي‌توان، بیناب نمایی مادون قرمز، فلوئورسانسي، رامان و فروشكست القاي ليزري (LIBS) را نام برد. بیشتر دانش ما درمورد ساختار اتمها و مولکولها بر مبنای پژوهش های بیناب نمایی می باشد. بنابراین بیناب نمایی سهم برجسته ای در وضعیت کنونی فیزیک اتمی و مولکولی، شیمی، و زیست شناسی مولکولی دارد. وقتی که تابش الکترومغناطیس با ماده برهمکنش می کند با استفاده از روشهای مختلف درآشامی یا گسیل بیناب تولید شده، اطلاعاتی درمورد ساختار مولکولی و برهمکنش مولکولها با محیط اطرافشان، بدست می آید