سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |
مواد مصرفی آزمایشگاهی (شیمی و ..)
فهرست
تارگت کروم
تارگت مس
تارگت آلومینیوم
کریستال ویوله
گیمسا
رایت
هماتوکسیلین
فوشین بازیک
تیمول فتالئین
تیمول بلو
نیترات نقره
فنل فتالئین
فنل رد
G اورنج
متیل بلو
متیل رد
متیل اورنج
ام کروزول پرپل
ِید
اریوکروم بلک تی
ائوزین Y
کروزول رد
برومو تیمول بلو
بروموفنل بلو
بروموکروزول پرپل
بروموکروزول گرین
محلول رایت
محلول ائوزین Y
محلول هماتوکسیلین
محلول گیمسا
محلول هایم
محلول متیلن بلو 1 %
روغن امرسیون
اسید سیتریک 50 %
محلول پاپا نکولایو OG6
محلول پاپا نیکولایو EA50
سدیم هیدروکساید 1 نرمال
سدیم هیدروکساید 0.1 نرمال
فهلینگB
فهلینگA
ِبافر ph10
بافر PH9
بافر PH7
بافر PH7
بافر PH4
پتاسیم کلراید سه مولار
پروپیلن گلایکول
اسید سولفوریک 98%
اسید سولفوریک 95-98%
اسید سولفوکرومیک
اسید فسفریک 85 %
پارافین مایع
اسید نیتریک 65%
گلیسیرین
اسید فرمیک
اسید استیک 100%
اسید استیک extra pure
اتیلن گلایکول
اب اکسیژنه 35 %
اسید کلریدریک 37% (BP)
اسید کلریدریک 37% (fuming)
اسید کلریدریک 1 نرمال
اسید کلریدریک 0.1 نرمال
اب HPLC
n هگزان
متانول HPLC
متانول extra pure
متانولusp
اتیل استات
دی کلرومتان
کلروفرم
اب ژاول
1بوتانول
زایلین
آمونیاک 25 %
استون
فرمالین 10% بافره
فرمالین 10%
فرمالین 37%
دوپروپانول