سامانه فناوران دانشگاه

اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

خط خبرها: |

پیغام هشدار

برای سفارش، با ما تماس بگیرید.
تست كشش و فشار

برای اطلاع از هزینه ها و همچنین تخفیف ها با ما تماس بگیرید.

کاربردها: 
وجود دو دستگاه كشش يونيورسال با ظرفيت هاي ۲۵۰ و ۱۰۰ كيلونيوتن كه مجهز به اكستنسيومترهاي دقيق و انواع فك هاي نمونه گير مي باشند، امكان انجام آزمون هاي زير را به صورت دقيق فراهم كرده است: -رسم منحني هاي نيرو برحسب افزايش طول و تنش، كرنش مهندسي براي نمونه هاي تحت كشش و فشار -تعيين مقاومت تسليم، مدول الاستيسيته، استحكام نهايي و درصد ازدياد طول نمونه تحت آزمون - تعيين حد خستگي كشش فشاري نمونه ها تست كشش گرم بررسي رفتار ماده تحت كشش گرم تا دماي ۱۶۰۰ درجه سانتيگراد بررسي مكانيزمهاي سيلان ماده در دماي بالا شكست در دماي بالا تست خستگي و خمش بررسي رفتار ماده تحت بارهاي خمش استاتيكي بررسي رفتار ماده تحت بارهاي خمشي ديناميكي وسيكلي تعيين حد تحمل خستگي تحت بارهاي خمشي تست كشش گرم بررسي رفتار ماده تحت كشش گرم تا دماي ۱۶۰۰ درجه سانتيگراد بررسي مكانيزمهاي سيلان ماده در دماي بالا شكست در دماي بالا
تصویر: